Entitats participants beneficiàries

La principal funció del CC del Solsonès és ser una eina al servei del reequilibri territorial, assegurar a prestació de serveis als 15 municipis de la comarca que per les seves característiques no poden disposar-ne i vetllar pels interessos de la comarca, prestant serveis comarcals o supramunicipals. És l’entitat representant i pren el rol d’alinear aquesta estratègia i implementar-la en accions concretes per al territori del Solsonès, com és el cas del projecte BioMarkets.

El Consell Comarcal del Solsonès executarà l’Operació de COORDINACIÓ.

El CTFC és un consorci públic adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i s’hi relaciona mitjançant el Departament competent en matèria de boscos. També forma part dels centres de recerca de Catalunya (CERCA) i està acreditat com agent TECNIO per la Generalitat (desenvolupador de tecnologia públic). Amb seu a Solsona, té la missió de contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i a la gestió sostenible del medi natural.

El CTFC executarà les 2 Operacions vinculades amb la generació de coneixement, la KTT cap al sector i la promoció i impuls de noves cadenes de valor de bioproductes. Operacions: iN-BIOXARXA: Nou Model en Xarxa de Bioproductes de Muntanya i Operació Lab-CT&BioMarket_MeetingPoint (infraestructures científico-tecnològiques) per crear un “entorn d’innovació i d’experimentació al voltant dels bioproductes de muntanya, més enllà del territori Solsonès.

La Diputació de Lleida és la institució supramunicipal que representa i dona suport als Ajuntaments i Consells Comarcals de la demarcació, i per tant, a tota la ciutadania de la demarcació de Lleida. La corporació adopta el ferm compromís per treballar en la defensa del món local, la millora de l’entorn de vida de les persones i la projecció internacional de les terres de Lleida. L’acció de govern es centra en el desplegament de polítiques a favor del desenvolupament integral del territori.

Executarà l’Operació BioLab.PIRINEU que forma part del desplegament de l’Estratègia de la Bioeconomia per les terres de Lleida.

El Patronat, constituït per la Diputació de Lleida com a un organisme autònom adscrit a l’àrea de la Diputació de Lleida que d’acord amb l’organització funcional de la pròpia Diputació, tingui atribuïdes les competències en matèria de promoció econòmica. Entre les seves funcions està la de promoure totes aquelles activitats que fomentin el desenvolupament econòmic de les comarques de Lleida, la diversificació de la seva economia i la Innovació.

Executarà l’Operació ORE Pirineu: Observatori dels recursos endògens de les comarques de muntanya.

Entitats participants no beneficiàries

El Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central desenvolupa la seva activitat en l’àmbit territorial format per 61 municipis corresponents a les comarques de la Segarra, Solsonès, Anoia i Bages, amb una superfície total de 2.620,40 km² i una població de 54.745 habitants.

El Consorci Grup Leader Cat Central serà un “agent clau” en el projecte BioMarkets, ja que donarà sentit operatiu a les accions de promoció i identificació d’àrees i iniciatives territorials reals per a l’aprovisionament de nous bioproductes, alhora que també participarà en les accions de transferència i serà un “vector” de connexió entre la recerca generada i/o disponible cap al sector, amb la finalitat d’unir oferta-demanda i crear noves cadenes de valor, fomentant la participació público-privada.

El repte és generar noves iniciatives empresarials que promoguin l’aprofitament dels recursos naturals del territori, cap a una economia verda, intel·ligent i sostenible.

L’Ajuntament de Solsona, en tan que representant del municipi de Solsona, és l’ens local bàsic de d’organització i el mitjà essencial de participació de la comunitat solsonina en els afers públics. L’Ajuntament promou activitats i presta serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.

El rol de l’Ajuntament de Solsona i les tasques que desenvoluparà serà la de facilitador i de connector ja sigui amb mitjans propis i/o a través de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona-Cardona (SolCar) per connectar mercat-teixit associatiu i empresarial del municipi, principalment.