ORE Pirineu: Observatori de Recursos endògens

El model de Gestió de la Innovació Sistèmica, que impulsa el Biolab.Pirineu i que és necessari per articular la transformació del model econòmic del territori, basa la capacitat dels actors del territori per identificar aquestes innovacions transformadores, en bona part, en el coneixement que aquests tinguin del potencial de recursos endògens disponible en relació a les oportunitats de nou model. Aquests recursos, molts cops infrautilitzats, esdevenen el capital del model, en aquest cas, un capital natural o també denominat “capital verd”.

Aquest tipus de capital es defineix com les existències d’actius naturals vinculades a un territori, que inclouen la geologia, el sòl, l’aire, l’aigua, els boscos, tots els éssers vius i la matèria orgànica que se’n deriva. Es considera capital en tant que recurs productiu que genera, o pot generar, fluxos de béns i serveis. En el cas del model de bioeconomia circular sostenible a desenvolupar, la capacitat present i futura del territori per produir de manera sostinguda béns i servei d’origen orgànic (bio-materials, bio- carburants, bio-energia) generats a partir del capital natural disponible, és clau, tant per identificar noves cadenes de valor i models de negoci, com per establir mesures per preservar aquest capital i incrementar-ne la seva productivitat.

Objectius

Calcular la capacitat present i futura del territori per produir de manera sostinguda béns i servei d’origen orgànic, mitjançant la quantificació i qualificació dels recursos disponibles.

Actuacions

Actuació 1

Definició i validació de la metodologia per a la quantificació del potencial de recursos endògens de les comarques del Pirineu.

  • Delimitar la regió geogràfica de Pirineu en l’àmbit d’actuació del projecte.
  • Avaluar els diferents mètodes per tal de quantificar i qualificar els recursos endògens (espais agraris, espais naturals, matèria orgànica residual ) i seleccionar el/s mètode/s més apropiats de valoració tenint en compte els aspectes socioeconòmics del territori Pirineu.
  • Crear una base de dades dels recursos identificat circumscrits en la regió geogràfica del Pirineu.
  • Avaluar els potencial dels diferents recursos.

Actuació 2

Base de dades i creació de l’observatori de recursos endògens

La creació de la base de dades recursos endògens de les comarques de muntanya, identificats en l’actuació anterior, esdevindrà l’embrió d’un sistema d’informació geogràfic avançat que permeti cartografiar i desenvolupar anàlisis de les diferents tipologies de serveis i recursos per al desenvolupament de la bioeconomia circular sostenible en l’àmbit territorial del Pirineu, de tal manera que estiguin a disposició dels diferents agents implicats en el territori, des d’agents reguladors fins a petits productors.

La realització d’aquesta actuació preveu:

  • Digitalitzar i georeferenciar els recursos identificats en una plataforma GIS que permeti la consulta i anàlisis inter-relacional de diferents variables.
  • Generar informes referenciats en el territori (anàlisis conceptual-visual) en relació als recursos de les comarques de muntanya, per tal de proveïr d’informació útil i estratègica a ens i agents responsables del territori.

Resultats

contingut pendent

Notícies Relacionades