iN-BIOXARXA: Nou Model en Xarxa de bioproductes de muntanya

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) executarà les actuacions previstes en aquesta Operació, que proposa treballar amb una visió de cadena de valor en la “gama” de bioproductes que la comarca disposa com a recursos endògens, per a ser utilitzats i potenciats com a matèries primeres per generar un nou model de transformació territorial, que complementi i millori l’actual, a nivell d’incrementar la superfície destinada a aquests bioproductes com a complement als conreus tradicionals (cereal d’hivern, trumfos, pèsols, etc).

Aquest canvi vindrà donat a través de la innovació en productes, processos i models organitzatius i també a través de la transferència tecnològica i de coneixement que es posarà a disposició del sector. Concretament, en aquesta Operació es treballarà en xarxa i co-construint el projecte integrat BioMarkets amb el teixit associatiu, sector primari (propietaris de camps agroforestals) i empresaris/emprenedors de la comarca.

Objectius

Establir un model col.laboratiu en Xarxa de Bioproductes de Muntanya.

Actuacions

Actuació 1

Definició del nou model d’aprovisionament dels bioproductes de muntanya del Solsonès.

Diagnosi i Mapping de l’oferta potencial i real productiva que complementi i reforci en valor afegit al model actual productiu de cereal d’hivern, orientant una part de la superfície productiva de la comarca cap a la producció de PAM (plantes aromàtiques i medicinals) i tòfones, principalment. Requeriments, identificació d’àrees per al conreu, limitacions, idoneïtat i selecció d’espècies PAMS.

Actuació 2

Nous Itineraris per als Bioproductes de muntanya. Accions de foment i promoció.

Accions de transferència tecnològica (KTT), Suport i Assessoraments (Servei d’extensió agrària) al teixit productiu i emprenedor de la comarca. Accions de foment i promoció per a garantir una massa crítica suficient d’aprovisionament de bioproductes. (PAMS i tòfones). Definició d’itineraris de tecnificació per al conreu d’aquests dos bioproductes d’acord amb les condicions climàtiques i geogràfiques del territori. Assessoraments i transferència de tecnologia i de coneixement al sector productor i emprenedor de la comarca. Suport tècnic i científic a la instal·lació i manteniment d’aquestes noves superfícies dedicades al conreu d’aquests bioproductes

Actuació 3

Accions demostratives i de transferència tecnològica (KTT) en ESPAIS VIUS-TEST BioTest.

Instal·lació de camps demostratius de plantes “mare” i col·leccions silvestres de PAMS i accions demostratives en plantacions de tòfona actualment amb alt rendiment a la comarca.

  • Camp de plantes mare (col·lecció d’espècies silvestres (BioTEST)
  • Selecció d’aquelles espècies PAM que a priori, puguin adaptar-se bé a les condicions de cultiu per optimitzar produccions i rendiments i que tinguin una bona sortida comercial)
  • Camp demostratiu/us amb varietats comercials que puguin servir com eina / Catàleg de transferència tecnològica cap al sector (per ensenyar i difondre a aquest conjunt d’actors del territori (massa crítica) les oportunitats que ofereix aquest nou model productiu i de transformació territorial

En el cas de les tòfones, ja existeixen avui dia algunes hectàrees en producció al Solsonès i aprofitaríem aquestes superfícies privades (que s’afegiran al projecte) com a ESPAIS-VIUS-TEST també demostratius i de transferència tecnològica per promoure i impulsar l’increment de superfície dedicada a aquests dos Bioproductes. En el cas dels bolets, les accions de transferència aniran orientades a fer assessoraments directes (transferència de coneixement i de tecnologia) als propietaris agroforestals per millorar les produccions i els rendiments de les seves finques a partir de millorar la gestió forestal sostenible amb l’objectiu de producció micològica, promovent els vedats de bolets com a recurs natural a potenciar a la comarca.

Es faran jornades tècniques orientades al sector productiu, workshops i seminaris per capacitar i donar “eines” per a iniciar aquests nous models productius en finques que tradicionalment cultiven cereal d’hivern (blat i ordi) o bé altres tipus de conreus com trumfos de muntanya, principalment.

Actuació 4

Estudi de mercat dels bioproductes de muntanya (escales: CAT, ES, EU), Pla d’Acció i Pla de viabilitat per a la implantació, consolidació i sostenibilitat del nou model de cadenes de valor dels bioproductes de muntanya com a contribució a la transformació econòmica del territori.

Actuació 5

Marc regulatori i Propostes de millora per al foment de la producció, transformació, mercat i governança dels bioproductes de muntanya.

En aquesta actuació s’ identificaran tots aquell s aspectes regulatoris, legislatius i iniciatives privades que puguin afectar (+ o -) l’impuls i la consolidació d’aquest nou model d’economia territorial. Anàlisi i propostes de millora. Elaboració d’un document-marc de síntesis enfocat al sector públic (Generalitat, Administracions locals, …) amb propostes, orientacions i eines efectives per promoure i consolidar aquest tipus d’iniciatives en zones de muntanya principalment.

Resultats

contingut pendent

Notícies Relacionades