Lab-CT&BioMarket_MeetingPoint

Crear un Centre de Transformació (CT) que sigui  una infraestructura tècnico-científica al servei d’un entorn d’innovació i de transferència tecnològica de suport a l’economia territorial al Solsonès i altres comarques de muntanya.

Mitjançant aquestes Infraestructures científiques i tecnològiques, es generarà un “pol” d’atracció per comarques de muntanya o d’altres indrets de la geografia catalana, que vulguin transformar, experimentar i estar connectats a aquesta Xarxa d’Innovació territorial en Bioproductes amb la finalitat de millorar llur competitivitat i especialització territorial.

Objectius

Donar servei i ser una “eina” real per fer transferència tecnològica (KTT), desenvolupament i innovació al voltant d’aquests nous bioproductes, per a cercar nous nínxols de mercat i cadenes de valor i/o consolidar les existents, amb la voluntat que aquest Model pugui ser “escalable” a altres comarques de muntanya.

Posar a disposició del sector a la comarca, d’equipament i infraestructura d’R+D+i puntera per tal de fer realitat aquesta transformació econòmica del territori i connectar així de manera integral les cadenes de valor, des de la producció, transformació i mercat de tots aquests bioproductes a promoure.

Donar servei als productors de forma gratuïta a través d’aquest projecte d’infraestructura d’R+D+i.

Actuacions

Actuació 1

Lab_d’Experimentació i de KTT: Centre de Transformació (CT) de bioproductes de muntanya.

Creació d’un Espai Test_Lab d’Experimentació (Planta pilot) que inclou:

  • Una Biorefineria, una planta pilot termoquímica de valorització de diferents tipus de matèries vegetals/orgàniques, amb diferents línies d’operacions.
  • Un assecador versàtil i multiús (per a assecar tan bolets, i planta aromàtica i medicinal principalment),
  • Una destil·ladora (per obtenir olis essencials d’alt valor afegit)
  • Un Extractor (per obtenir extractes diversos a partir de la transformació de les PAMS, els bolets, les tòfones o dels productes húmics) amb un funcionament a partir d’energies renovables (solar i biomassa, principalment).

En un edifici concebut com infraestructura i equipament de recerca, destinat a finalitats tècnico- científiques que s’ubicarà a la finca de can Mascaró, propietat del CTFC i en un edifici fet amb fusta local, capitalitzant així els resultats obtinguts del projecte PECT: el Bosc, el primer recurs de l’economia verda.

Actuació 2

Activitats i Tasques experimentals, R+D+i associades i vinculades amb el LAB_Centre de transformació dels bioproductes de muntanya.

Oferta de serveis avançats gratuïts de transferència tecnològica al sector productiu dels bioproductes, recerca experimental al voltant dels bioproductes i els processos de transformació, rendiments associats i procediments d’extracció, entre d’altres aspectes metodològics.

Pel que fa a l’experimentació amb les plantes aromàtiques i medicinals (PAM) és important posar en valor que les PAM s’utilitzen com a matèria primera en sectors molt variats com l’alimentari (infusions, condiments, aromes), medicinal (herboristeria, fitomedicaments, aromateràpia, cosmètica) o perfumer (perfums, ambientadors, decoracions) . La forma més habitual de trobar-les al mercat és com a herba seca, oli essencial o extractes. Per arribar a produir aquesta matèria primera cal seguir unes pautes de producció que inclouen des del cultiu fins a la transformació de la planta recol·lectada.

El fet de concentrar aquests diferents processos de transformació en un únic espai és molt important per a optimitzar els circuits d’energies i optimitzar-ne el consum. Aquest conjunt d’equipament científico-tècnic servirà per avaluar l’eficiència dels sistemes i dels procediments, la qualitat dels productes finals obtinguts i per posar al servei dels productors els processos transformadors necessaris per a treure productes comercials de qualitat a partir de la planta fresca.

Aquest espai logístic oferirà un servei a la comarca tot aprofitant l’economia d’escales, evitant que cada productor hagi de fer una gran inversió en infraestructures, imprescindibles per a treure producte al mercat i també facilitarà la concentració de l’oferta de producció i podrà recollir i canalitzar la demanda del mercat. L’obtenció de nous productes finals experimentals d’acord amb les tendències del mercat i els potencials dels bioproductes produïts seran objecte de treballs durant l’execució de BioMarkets.

Actuació 3

BIOMARKET_MeetingPoint: Espai d’innovació per accions de Transferència (KTT), promoció/màrketing de mercats tradicionals i emergents (oferta-demanda) dels Bioproductes de Muntanya i dels seus processos de transformació orientats a noves cadenes de valor afegit.

Creació d’un espai versàtil d’innovació i de connexió entre oferta i demanda, que ofereixi la possibilitat de realitzar accions de transferència tecnològica tan a públic professional com a escoles i ciutadania en general en format de seminaris, showcookings, tallers/tastos sensorials d’infusions, tallers de cosmètica, jornades i projeccions d’audiovisuals, de divulgació i sensibilització al voltant d’aquests bioproductes, així com accions de transferència vinculades al foment de l’ús de fertilitzants de base no fòssil a partir de l’aprofitament de restes vegetals provinents dels treballs forestals del bosc, de restes de poda urbana o bé de restes agrícoles.

També inclourà la valorització de subproductes o de residus resultants de la indústria agrària i/o ramadera, contribuint a mitigar els efectes del canvi climàtic i a valoritzar els bioproductes endògens renovables del territori.

Actuació 4

Eines i Recursos Digitals: Desenvolupament de Tecnologies facilitadores transversals (TFT) per millorar la transferència de coneixement i les col·laboracions entre el sistema R+D i les empreses i els mercats i Accions de capacitació i formació especialitzada.

Desenvolupar les següents eines i recursos digitals:

  • Plataforma (espai de transferència) TIC que inclourà càpsules formatives e-learning per a la producció, transformació i mercat dels bioproductes, una Agenda d’esdeveniments i jornades de transferència tecnològica orientades al sector, xarxes socials per dinamitzar i realitzar accions de comunicació i de divulgació, vídeos explicatius temàtics dels bioproductes i altra tipologia de documents. Dins aquesta Plataforma TIC de Transferència Tecnològica (KTT) s’inclourà un Catàleg de transferència de coneixement i de tecnologia a disposició del sector per promoure, impulsar i consolidar el projecte BioMarkets a la comarca i més.
  • Base de Dades open source de consulta i gestió on line on es recopilin i s’harmonitzin les dades de proveïdors, clients, transformadors, maquinària, mapes temàtiques i informació de les qualitats d’estació del territori, dades climàtiques, dels sòls de la comarca, i dades dels aprovisionaments dels recursos endògens de bioproductes de la comarca.
  • Botiga on line per a la comercialització dels bioproductes (com a matèries primeres) però també per a la promoció de productes elaborats finals de més valor afegit validats en el Lab_Experimentació orientats a mercats emergents més enllà de la industria agroalimentària.
  • Sistema de Suport a la decisió (DSS) orientat a bioproductes de muntanya. Motor de càlcul amb algoritmes amb criteris d’optimització i simulació de dades dels bioproductes principalment tòfones, bolets i PAMS per tal d’oferir una eina útil i pràctica a l’emprenedor i/o productor que vulgui prospectar la viabilitat de diferents escenaris i models de negoci (aquesta eina de suport a la decisió inclourà un mòdul de dades biofísiques del medi, informació dels diferents itineraris de producció dels bioproductes, i escenaris econòmics, d’inversió i de retorn econòmic, entre d’altres aspectes). L’eina tindrà per finalitat recrear diferents escenaris/itineraris de producció indicant les necessitats i les inversions i oferint una estimació de viabilitat econòmica i dels riscos associats.

Actuació 5

Promoció d’un signe distintiu identitari dels BioProductes de Muntanya al territori. Accions de comunicació, màrketing i branding associades i accions de promoció.

A partit d’una diagnosi dels diferents signes distintius/labels que hi ha actualment en relació a aquesta temàtica es definirà una estratègia de Màrketing/branding i Comunicació associada a la millor alternativa seleccionada, amb un acompanyament directe en termes de comunicació a aquelles iniciatives territorials que s’hagin “consolidat” durant l’execució del projecte.

Resultats

contingut pendent

Notícies Relacionades