BIOLAB.PIRINEU

El BioLab.Pirireu s’emmarca com a instrument per a la materialització de l’estratègia global d’impuls de transformació econòmica de la demarcació de Lleida cap al model d’economia verda. Aquest model econòmic es defineix com baix en carboni, eficient en els recursos i socialment inclusiu. En una economia verda, el creixement de l’ocupació i dels ingressos es basa en la inversió pública i privada en activitats econòmiques, infraestructures i actius que permeten reduir les emissions de carboni i la contaminació, millorar l’eficiència energètica i de recursos i prevenir la pèrdua de biodiversitat i serveis dels ecosistemes.

Dins d’aquest model, l’àmbit de la bioeconomia circular sostenible, cobreix les seves funcions i principis. Inclou i interrelaciona: ecosistemes terrestres i marins i els serveis que ofereixen; tots els sectors de producció primària que utilitzen i produeixen recursos biològics (agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca i aqüicultura. Aquesta visió representa una gran oportunitat per als territoris rurals i de muntanya. Aquests territoris són rics en el recursos que necessita el model, és a dir, recursos biològics, i per tant, el repte prioritari és impulsar la transformació del model econòmic actual.

Objectius

Articular i consolidar una estructura territorial d’innovació oberta i col·laborativa, construïda sobre una sòlida i contrastada base metodològica2 , i orientada específicament a impulsar la transformació del model econòmic actual de les comarques de muntanya cap a bioeconomia circular sostenible, amb el compromís i lideratge de les administracions locals, les quals assumeixen el rol de facilitadors d’aquesta transformació. El Biolab.Pirineu serà l’instrument per gestionar la transició cap al nou model, és a dir, per gestionar la innovació sistèmica de les comarques del Pirineu.

Actuacions

Actuació 1

Programa Biolab.Pirineu per la descoberta emprenedora.

En el marc d’aquesta actuació la Diputació de Lleida, realitzarà les següents activitats:

  1. Mapeig d’actors
  2. Constitució del Grup Impulsor
  3. Activitats d’impacte per a la presa de consciència
  4. Recursos i dinàmiques participatives per a la identificació de reptes i oportunitats i els seus “propietaris” (activitat iterativa en el marc de la metodologia de gestió d’innovació sistèmica)
  5. Constitució de coalicions d’actors vinculats a reptes concrets, en forma de Grups de treball per reptes (activitat iterativa en el marc de la metodologia de gestió de la innovació sistèmica).

Actuació 2

Programa Biolab.Pirineu per la co-generació d’idees i solucions innovadores

En aquesta actuació caldrà dissenyar i validar les eines i recursos necessaris per tal que els Grups de Treball constituïts en l’actuació anterior, o que es puguin constituir a través de les diferents iteracions previstes (fase posterior PECT), puguin co-identificar les innovacions que cal validar i desenvolupar per donar resposta al seu repte. Un dels recursos a desenvolupar en el marc del PECT, serà la organització d’un Camp d’Innovació, com a metodologia validada per articular respostes col·lectives i eficaces als reptes del territori. L’actuació preveu la organització d’un Camp d’Innovació a partir d’un repte identificat en l’actuació anterior i gestionat per una Grup de Treball constituït.

Resultats

contingut pendent

Documents

Notícies Relacionades